Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

rudelubie
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viakwasmilosz kwasmilosz
rudelubie
9078 0799
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
rudelubie
rudelubie
rudelubie
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
rudelubie
1605 c2c4
rudelubie
2528 fa4b 500
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
rudelubie
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

December 10 2019

rudelubie
3787 35bf
rudelubie

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaheavencanwait heavencanwait
rudelubie
2050 7a32
Reposted fromteijakool teijakool viakwasmilosz kwasmilosz
6656 a45e 500

December 09 2019

rudelubie
9415 ff9f
Reposted fromtaSowa taSowa viaBabson Babson
rudelubie
rudelubie
1480 e880 500
Reposted frompiehus piehus vianotyourstrawberry notyourstrawberry
rudelubie

December 06 2019

rudelubie
7843 87d3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacarmenluna carmenluna
9285 c90f 500
Reposted fromamatore amatore viajustmine justmine
rudelubie
Reposted fromsixtus sixtus viaBabson Babson
rudelubie
5246 323d
Reposted fromkarahippie karahippie viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl