Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

rudelubie
7213 9511 500
rudelubie
4525 8fd7 500
rudelubie

January 21 2020

rudelubie
8348 5cf5 500
Reposted fromregcord regcord viaBabson Babson
rudelubie
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viagdziejestola gdziejestola
rudelubie
8404 0599
Reposted fromwentyl wentyl viaBabson Babson
rudelubie
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
rudelubie
rudelubie
4098 67a0
Reposted fromtobse tobse viadancingwithaghost dancingwithaghost
rudelubie
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
rudelubie
9640 c0b7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viashakeme shakeme
rudelubie
0009 b0bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
rudelubie
0012 4d5f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
rudelubie
rudelubie
Reposted fromgruetze gruetze viaBabson Babson
rudelubie
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viasatyrlane satyrlane
rudelubie
1085 f69d 500
Reposted fromsavatage savatage viasatyrlane satyrlane
1519 4126 500

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial viasatyrlane satyrlane
rudelubie
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viasatyrlane satyrlane

January 20 2020

rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl